Sportaanbieders Zwembaden Gymzalen Sporthallen Agenda Zoek je sport

Privacy Statement

Rotterdam Sport zal in het kader van de geldende privacywetgeving die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Rotterdam Sport noodzakelijk is.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Rotterdamsport.nl en instellingen met wie de gemeente samenwerkt, verzamelen gegevens van u. Hoe gaan we hier mee om?
Het is belangrijk dat u rotterdamsport.nl en de gemeente Rotterdam (‘de gemeente’) kunt vertrouwen als verantwoordelijke voor uw gegevens. Dat betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. Dit is in de Wet bescherming persoonsgegevens geregeld. De gemeente heeft hiervoor aanvullende regels vastgelegd in de ‘Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein’.

Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein – PDF(2.0M)

Noodzakelijke gegevens
We verzamelen gegevens en registreren om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de juiste hulp te geven. We bewaren die gegevens zorgvuldig en gebruiken ze alleen voor andere doelen als dit volgens een wet mag. Alleen de noodzakelijke gegevens worden verwerkt. In alle gevallen behoudt u uw zogenaamde ‘privacyrechten’.

Hoe wij aan uw gegevens komen
Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld is dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen.

Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor een hulpvraag, dan bespreken we dit met u.

Delen van uw gegevens
Bepaalde gegevens van u delen wij met anderen. Bijvoorbeeld omdat er meerdere instellingen betrokken zijn bij de uitvoering van een ondersteuningsplan dat met u is opgesteld. Ook dan geldt dat wij dit van tevoren goed met u doorspreken voor uw medewerking (en dus ook uw toestemming). Ook komt het voor dat wij uw gegevens delen zonder dat u dit (direct) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling of in het kader van jeugdbescherming. Maar ook bij opsporing van fraude of wanneer er sprake is van een ernstig voorval in de wijk.

***

 U kunt zonder het geven van een reden uw dossier inzien of een afschrift ontvangen. Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie ze zijn gedeeld.

***

Onderzoek
Wij gebruiken persoonsgegevens of geven die aan anderen om onderzoek uit te voeren of te gebruiken voor statistische doeleinden. Er zijn dan drie mogelijkheden:

Privacyrechten
U kunt altijd een beroep doen op de volgende privacyrechten:

Recht op informatie, inzage en afschrift

U kunt de gemeente vragen of er gegevens van u zijn verwerkt in een dossier. U kunt zonder het geven van een reden uw dossier inzien of een afschrift ontvangen.
Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens zijn gedeeld. Wanneer het gaat om gegevens van werk en inkomen dan vindt u meer informatie op de pagina Rechten en plichten en het bijbehorende informatieblad(pdf). Als er ook gegevens van anderen in uw dossier staan, dan kan het zijn dat wij in hun belang die gegevens niet aan u laten zien.

Recht van aanpassing, aanvulling, afscherming of verwijdering van de gegevens

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen.
Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u nog wel een eigen verklaring in het dossier laten opnemen.
Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens – met name behandelgegevens – afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien. Hiervoor gelden wel een aantal richtlijnen:

Bezwaar en beroep
Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het college van B&W.

Klacht indienen
Ook kunt u een klacht indienen.  Meer informatie vindt u op de pagina klachten en vragen over zorg en ondersteuning. Uw eerste aanspreekpunt is rotterdamsport.nl (info@rotterdamsport.nl)

Aanvullende informatie: Informatieblad Uw gegevens in het sociaal domein – PDF(414.9K)

Deze informatie is in de basis ook te vinden op de website van de gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/privacy